"Chưa làm mẹ nhưng chứa chan tình mẹ. Bởi yêu nghề nên mến trẻ mầm non. Mỗi ngày đến trường là một niềm vui"

Địa chỉ: Xã Tân Hưng

Lịch học tập

Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú